Založ si blog

Rozšírené Trestné oznámenie na Mgr. Igora Matoviča

Vážený pán generálny prokurátor,

keďže mám zlú osobnú skúsenosť s Vašou tendenciou zametať takéto oznámenia pod koberec, konám tak verejne. Zároveň pripomínam, že (ako som bol informovaný) k môjmu podaniu sa medzičasom už pridávajú aj ďalší občania. Upozorňujem tiež na rozšírenie tohto Trestného oznámenia o nové skutočnosti. Neignorujte to, prosím:

Obálka knihy

Obálka knihy

 

JUDr. Jaromír Čižnár, generálny prokurátor Slovenskej republiky

Generálna prokuratúra SR

Štúrova 2,
812 85 Bratislava

Podateľňa: GPSR@genpro.gov.sk

 

V Bratislave, 5. 4. 2020

 

Trestné oznámenie: Šírenie poplašnej správy za krízovej situácie štátu osobou Mgr. Igor Matovič (* 11. máj 1973, Trnava) podľa § 362 Trestného zákona s podozrením na naplnenie § 326

 

Vážený pán generálny prokurátor,

uvedená osoba sa uvedeného činu dopustila verejne na Tlačovej besede Úradu vlády SR vysielanej v priamom prenose TA3 dňa 1. 4. 2020. Že ide o trestný čin potvrdzujú následné vyjadrenia celého spektra verejne činných osôb: politikov, politológov, komentátorov apod. (prehľad nájdete v Prílohe č.1). Následkom tohto trestuhodného konania Mgr. Igora Matoviča došlo dnes, 2. 4. 2020, k prejavom paniky napríklad v Bratislave, ale aj iných mestách, v panických nákupoch, ktoré neúmerne zaťažili obchodné siete s potravinami, spôsobili nadmernú záťaž predávajúceho personálu a neriešiteľnú situáciu zhromažďovania zbytočne veľkého množstva občanov pri obmedzenom počte nákupných vozíkov. Uvedené si GP SR ľahko overí dramatickým nárastom tržieb sledovaných obchodných sietí na vlastné vyžiadanie. Omnoho horšie vzhľadom k ohrozeniu štátu je, že táto poplašná správa zbavila nádejí desaťtisíce drobných a stredných podnikateľov, kde uvedená osoba zneužijúc zodpovednú funkciu nezodpovedným vyhlásením o nemožnosti ich podnikania na celý ďalší rok (?!) navodila možnosť z uvedeného šoku vyplývajúcich bankrotov firemných, aj osobných, osobných tráum až samovrážd. Rovnaké sa vzťahuje k športovým a kultúrnym inštitúciám, ktoré už teraz krachujú a poplašná správa p. Matoviča im dala ďalší impulz. Uvedené je opäť ľahko overiteľné GP SR z verejne a aj jej zvlášť dostupných zdrojov. Vzhľadom k uvedenému Vás odkazujem na:

 

  • 362

Kto za krízovej situácie štátu spôsobí, čo aj z nedbanlivosti, nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, malomyseľnosti alebo porazeneckej nálady aspoň u časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

 

Toto týmto rozširujem o podozrenie z naplnenia skutku „Zneužívanie právomoci verejného činiteľa“, keďže uvedená osoba napriek upozorneniam a výhradám vlastných koaličných partnerov i iných politikov a predstaviteľov dôležitých zložiek štátu i priemyslu trvá na naplnení svojich osobných zámerov bez ohľadu na to, že by tým spôsobila nevyčísliteľné a ťažko napraviteľné národohospodárske škody, ktoré postihnú všetkých obyvateľov Slovenskej republiky a koná tak s predpokladaným motívom uvedeným verejnými svedectvami v Prílohe 2 C a D a teda zo zvlášť zavrhnutiahodných osobných motívov. Prospech uvedenej osoby je v osobnej sebaprojekcii za každú cenu:

 

  • 326

(1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,

  1. b) prekročí svoju právomoc, alebo
  2. c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť

rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 

Ako možného spolupáchateľa uvedených skutkov uvádzam pána Martina Smatanu, MSC, vedúceho IZP, ktorý napriek odborným námietkam (viď Príloha 2 A a B) uvedenú osobu nepoučil, že mu predkladá „predikcie“, resp. „modely“ vývoja pandémie na základe nezodpovedne nízkej a stále premenlivej kohorty údajov, pri vysokej strednej chybe priemeru a trestuhodne svojvoľne zvolenom koeficiente R0. Bolo povinnosťou pána Martina Smatanu, MSC, upozorniť na nízku dôveryhodnosť, resp. úplnú nedôveryhodnosť takto predpokladaných „predikcií“, zvlášť keď jednal s osobou, ktorá javí známky psychickej nevyrovnanosti so sklonom k rétorickému exhibicionizmu (Príloha 2 C a D a neúmerná frekvencie tlačoviek v počte vrátane víkendov a ich dĺžke, ktoré sú už ľudovo známe ako „plačovky“ Igora Matoviča).

Dávam Vám tiež na Vašu úvahu, či sa pán Martin Smatana, MSC, nedopustil aj trestného činu „Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku“, keďže uvedené „predikcie“ nie sú jeho osobným majetkom, ale majetkom nás všetkých a nakladal s nimi tak, že:

 

  • 237

(1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  1. a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  2. b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

 

Zároveň Vás upriamujem na článok 149 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý Vám dáva za povinnosť „chrániť práva a zákonom chránené práva fyzických a právnických osôb a štátu.“ A keďže mám osobnú skúsenosť, že práva fyzických osôb sú Vám ľahostajné, tak verím, že si aspoň netrúfnete nechrániť práva štátu.

Toto Trestné oznámenie podávam v nádeji, že začnete bezodkladne konať v uvedenej veci na prospech všetkých občanov Slovenskej republiky. Verím, že to ocenia, ak dokážete, že zákon platí naozaj pre všetkých.

 

S pozdravom,

Dr. G. Murín

 

Rozšírenie dokazovania: K tomuto Trestnému oznámeniu dopĺňam, že uvedená osoba vo svojom trestuhodnom konaní pokračovala, viď vystúpenie pána Matoviča v relácii „Sobotné dialógy“ (RTVS) dňa 4. 4. 2020, z ktorého vyplynulo, že nie je schopný vnímať racionálne námietky v podaní redaktorky v rozlíšení medzi časťou Číny a celým Slovenskom. Táto osoba sa evidentne vidí v praktikách, ktoré si ani režim vedený komunistickou stranou netrúfol uvaliť na celú krajinu. Navyše sa odkazuje na akési „modely“, ktoré vychádzajú z nepresných a navyše stále premenlivých vstupných dát a sú na úrovni tzv. bulharskej konštanty, čo je láskavé označenie svojvoľných matematických „fantazmagórií“ bez zodpovednosti za výsledok (viď Príloha č.2 A a B). Následne, keď už spôsobil škody vyplývajúce zo šírenia poplašnej správy, vystúpil dramaticky v nedeľnej tlačovke (5. 4. 2020) a tváril sa, ako záchranca pred ním samým a jeho nezodpovednými nápadmi. Je to cynická hra, ktorej motívy vysvetľuje Príloha 2 C a D. Osoba Mgr. Igor Matovič nie je schopná si uvedomiť, že v pozícii predsedu vlády nemôže hrať svoju obľúbenú hru na pútanie pozornosti k jeho osobe (egocentrizmus) preháňaním, ktoré po prvotnom šoku publika začne zmierňovať, ak efekt šoku už dosiahol. V súčasnosti je schopný vystupovať denne s „novými opatreniami“, aj keby to bolo len opakovanie starých. Tým ale že ide o avizované „nové opatrenia“ zneisťuje obyvateľstvo do tej miery, že hrozí panika, ktorej prvé prejavy sú opísané vyššie. V pozícii, v ktorej sa ocitol, tak nebezpečne neurotizuje obyvateľstvo s ďalekosiahlymi následkami vyššie menovanými. Vzhľadom k uvedenému Vás teda nabádam, aby ste konal bezodkladne, keďže ide o nebezpečnú osobu, ktorú ani racionálne argumenty nedokážu zastaviť v jej obsedantnom konaní. Dôkazom je už dnes masové prepúšťanie v takých podnikoch ako sú Podpolianske strojárne (730 zamestnancov), či Decodom (až 900 zamestnancov). Skúsení vedúci týchto podnikov tým jasne a drasticky potvrdili, že pán Igor Matovič svojimi nezodpovednými vyhláseniami v zodpovednej funkcii už dnes pácha nevyčísliteľné škody pre fungovanie slovenskej ekonomiky. Ide teda o pokračovanie v trestnom čine šírenia poplašnej správy s už dnes konkrétnymi následkami.

V už uvedenej rozhlasovej relácii táto osoba zopakovala svoje tvrdenie, že uzavretie obyvateľov s vekom nad 65 rokov v ich domácnostiach by mohlo viesť k vážnemu poškodeniu zdravia viacerých z nich, preto to odmieta, a vzápätí obhajoval svoj nápad na „black-out“, ktorý by túto hrozbu realizoval! Preto navrhujem, aby ste pri vyšetrovaní konania tejto osoby prizvali aj psychiatra s možnosťou potvrdenia alebo vylúčenia prípadu sociopatie s poruchou schopnosti rozlíšiť dosah vlastného nekontrolovaného prúdu slov. Upozorňujem tiež na chorobný jav „fixná idea“. Uvedený tiež uviedol vo večerných správach RTVS dňa 4.4.2020, že nechce byť premiérom krajiny, kde umierajú ľudia. Keďže neexistuje krajina, kde by neumierali ľudia, súdny znalec by mal zvážiť aj možnosť, či menovaný trpí bludnými predstavami a megalomániou.

Podotýkam, že poplašné správy šírené touto osobou nie je možné brať na ľahkú váhu, lebo v súčasnosti vedie v NR SR ústavnú väčšinu a tak pre svoje obsedantné konanie je schopná sa pokúšať aj o vážne porušenie našich ústavných istôt. To je hrozivé a Váš zásah je teda akútne nutný.

 

Kontakt na Mgr. Igora Matoviča:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

 

Príloha č.1:

 

+ https://www.infovojna.sk/article/andor-sandor-vynimocny-stav-by-bol-masaker-reci-o-vypnuti-celej-krajiny-je-hra-s-ohnom-slovensko-je-zvyknute-ist-do-ulic-a-vyjadrit-svoju-nespokojnost

+ https://www.infovojna.sk/article/video-vypnutie-slovenska-je-polosialeny-nazor-polosialenca-vyhlasil-fico-matovicov-navrh-moze-podla-pellegriniho-sposobit-paniku-medzi-ludmi

+ https://www.infovojna.sk/article/sotak-vyzval-matovica-aby-nesiril-poplasne-spravy-ale-riadil-krajinu

+ https://www.infovojna.sk/article/dzurinda-povazuje-matovicov-napad-o-blackoute-za-skodlivy-emocie-ludi-treba-podla-neho-tlmit-nie-podnecovat

+ https://www.webnoviny.sk/nie-je-matovicova-vyhrazka-blackoutom-sirene-paniky-podla-analytika-duranu-na-vypnutie-krajiny-nie-je-zatial-dovod/

+ https://www.hlavnespravy.sk/hlina-zverejnil-teoriu-preco-prisiel-matovic-napadom-niekolkotyzdnovy-black-out-krajiny/2107012

+ https://svls.sk/s-koronavirusom-sa-musime-naucit-zit/

+ Bývalá poslankyňa za OĽANO Ritomská: Matovič je psychopat: https://www.youtube.com/watch?v=oHGwLP_YmGw

+ https://domov.sme.sk/c/22375115/koronavirus-matovic-blackout-podcast.html

+ https://mocnedata.sk/vyhrady-k-izp/?fbclid=IwAR1a3Qq_p0BdPxCFjuxNm2qcwLZxRW-g_HWq5il7qG6ctlRKElBB8nGRnFY

+ https://somzena.sk/aktualne-fico-to-na-tlacovke-povedal-na-plne-usta-matovic-je-chory-clovek-nevie-co-robi/

+ https://komentare.sme.sk/c/22376791/toto-sme-o-matovicovi-vedeli.html

+ https://debata.pravda.sk/debata/547733-igor-matovic-dava-slovakom-na-vyber-bud-blackout-alebo-blackout/prispevok/7312637/#prispevok_7312637

+ https://hnonline.sk/praca/2122338-decodom-ohlasil-masivne-prepustanie-o-pracu-pridu-takmer-vsetci

 

Príloha č.2:

A. Citujem z listu občana, ktorý som dostal na vedomie a bol poslaný obom vyššie menovaným:

> Komu: premier@vlada.gov.sk, martin.smatana@health.gov.sk
> Dátum: 01.04.2020 18:26
> Predmet: Šírenie poplašnej správy alebo ako ďalej…

„Celá prezentácia prvej štúdie Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) bola, hlavne zo strany Vás, pán „obyčajný“ premiér, šírením strachu a paniky medzi obyvateľstvo. Predložil sa ľuďom výhradne katastrofický scenár šírenia choroby – aj keď iba v tej “najmiernejšej forme“, pri 10 percentnom infikovaní populácie SR. Premiér isto nemusí a ani nie je matematik ani analytik. Od toho sú tu odborníci, napr. ako mnohí spolupracovníci  IZP pracujúci na prípadových štúdiách. Preto Vy, pán Martin, ako riaditeľ IZP, bolo nutné dať všetkým a hlavne politikom, ktorí to celé prezentujú, manuál, ako narábať so všetkými údajmi v danej predikcii (podľa Slovníka cudzích slov, predikcia =  odhad vývoja, predpoveď, predpoklad). Uvediem hlavne svoju podstatnú námietku, pripomienku a upozornenie – všetko v jednom, že celá štúdia a teda aj predikcia pracovala s nepresnými údajmi, nehovoriac o tom, že ako uvádzajú autori, výhradne konzervatívnymi – ostro pesimistickými predpokladmi. Všetko sa pritom točí okolo hodnoty „Basic reproduction number (R0)“ , ktorú ale nikto nepozná a ani poznať nebude, pokiaľ celá epidémia neskončí. Je to dokonca priamo uvedené aj v aktualizovanej štúdii IZP zo dňa 29.3.2020, cit. „Dnes nevieme presne stanoviť reprodukčnú silu vírusu (R0)“.  Aj v prvej štúdii uvádzate príklad lode Diamond Princess a hodnotu R0=2,26, hoci v citovanom článku  Zhang (2020, str. 203) je hodnota R0=2,28 (2,06-2,52) počas skorého štádia výskytu Covid-19. Upozorním, že išlo o hodnotu v oblasti vysokej hustoty/koncentrácie ľudí. Považujem teda Vami stanovenú hodnotu R0=4,00 za neprimerane vysokú a do veľkej miery účelovú a nanajvýš alibistickú. (Bude vysvetlené neskôr z iných hľadísk.) Dnes už pracujete s hodnotou R0=1,65. (Mimochodom, v čom je sila tejto hodnoty možno ľahko ilustrovať matematicky – pre exponenciálnu závislosť (funkcie) je  4^10=1 048 576  avšak 1,65^10=149,57.

Takto vzniklo niečo, čomu hovoríte v IZP “predikcia“ a ktorá, podľa môjho názoru, nemala byť radšej verejnosti prezentovaná vôbec a teda ani v takej podobe, ako sa to udialo v médiách. V matematike platí, že ak na vstupe je veľa tzv. voľných premenných v pomere s celkovým počtom premenných, tak výsledkom bude skutočne čisto iba fikcia a v tom lepšom prípade nejaký odhad (predikcia). Kvantifikovať hladinu spoľahlivosti nedokáže presne dnes nikto. Chýbajú testovaní ľudia – prvotná vzorka 1375 negatívnych a 61 pozitívnych je štatisticky bezvýznamná, hlavne keď nie je vo výpočtoch zohľadnené ani miesto nákazy – prvok „zahraničie“ absentuje a nepostačuje iba matica mobility SK (alebo sa mýlim?). V tomto duchu predvádzate, pán „obyčajný“ premiér, v médiách iba divadielko, lebo meritum Vám uniká a veci nerozumiete a ani sa o to nepokúšate. Toto však nie je výčitka ale fakt. Na Slovensku je predsa väčšina ľudí NEmatematikov a NEanalytikov, ktorí dokážu veľmi ťažko alebo iba v obmedzenej miere reálne spracovať všetky parametre a  údaje IZP uvedené v jednotlivých predikciách.  Nehovoriac o tom, že len zlomok ľudí si celú štúdiu prečítalo od začiatku až po koniec, príp. sa pozrelo aj na zdrojové kódy k danej predikcii. Ja som to urobil, keďže ako matematikovi (nie Ing. ani MSc.) mi to bolo úplne prirodzené, keďže postupnosť krokov vnímam nasledovne:  1. najskôr naštudovať – 2. potom pochopiť – 3. až nakoniec o tom hovoriť či o tom diskutovať.  Škoda, že doteraz väčšina politikov (vrátane premiérov) odoláva krokom 1 a 2 a prechádzajú hneď ku kroku 3. Týmto ste spôsobili, obaja páni, že na verejnosti je medzi ľuďmi v tejto ťažkej dobe ešte väčší strach a úzkosť. Takže ide o šírenie poplašnej správy. Aj na toto existuje paragraf: „Kto za krízovej situácie štátu spôsobí, čo aj z nedbanlivosti, nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, malomyseľnosti alebo porazeneckej nálady aspoň u časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“ (zdroj: 300/2005 Z. z. – Trestný zákon § 362)…“

 

B. O nezmyselnosti nekritického spoliehania sa na teoretické predpoklady fabrikované pánom Martinom Smatanom, MSC, vedúcim IZP, hovorí aj pán Vladimír Oleár na stránke „Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska“ (https://svls.sk/s-koronavirusom-sa-musime-naucit-zit/): „IZP je analytický a poradný útvarom ministerstva zdravotníctva. Má centralizovať a spracovávať údaje o systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nepredpokladám, že zamestnáva odborníkov na epidemiologické či biologické modelovanie.

Pomocou softvéru dokáže šikovný matematik, programátor alebo analytik vypracovať epidemiologický model, v biológii a najmä v medicíne však čistá matematika neplatí a je tam obrovské množstvo premenných. Okrem nosenia rúšok, sociálnej a komunitnej izolácie, spomalenia migrácie obyvateľstva, je to aj zaočkovanosť proti TBC, zmena vonkajšej teploty, vlhkosti ovzdušia, dĺžky slnečného svitu. Dôležitá je aj postupná imunizácia obyvateľstva malými infekčnými dávkami vírusu a veľa ďalších.

Ak by sme extrapolovali údaje zo slovenského modelu na Taliansko, tak ich boh ochraňuj! Znamenalo by to ochorenie 1,9 milióna Talianov a pre USA až 9,6 milióna chorých. Pri smrtnosti 12,5 percenta pre Taliansko by hrozilo, že tam zomrie 237 500 ľudí.

Ak by som bol demagóg, tak pri prepočítaní modelu na počet obyvateľov celého sveta 7,774 miliardy, by malo ochorieť 3,2 percenta populácie a pri smrtnosti dve percentá by zomrelo takmer päť miliónov osôb.

   Takto to chvalabohu nefunguje. Preto si myslím, že i pri zverejňovaní podobných modelov by sme mali byť veľmi opatrní. Už myšlienka, že aktuálne opatrenia budú trvať minimálne 110 dní, nevyvoláva v nikom pozitívne emócie. I z tohto dôvodu by interpretáciu a prezentáciu výsledkov mal robiť medicínsky vzdelaný a skúsený odborník. Teraz sa môžeme zamýšľať nad tým, či bolo správne rušiť Výskumný ústav preventívneho lekárstva v Bratislave.“

Sú aj ďalšie odborné výhrady voči „predikciám“ prezentovaným pánom Smatanom z IZP: https://mocnedata.sk/vyhrady-k-izp/?fbclid=IwAR1a3Qq_p0BdPxCFjuxNm2qcwLZxRW-g_HWq5il7qG6ctlRKElBB8nGRnFY

 

C. K tomu podotýkam, že pán Igor Matovič nie je ani medicínsky vzdelaný a ani skúsený odborník, zato je priam dávkovo závislý na svojej verejnej sebaprezentácii, ktorú verjnej vysvetlil jeho bývalý politický partner A. Hlina. Toto svedectvo tiež poukazuje na zvlášť zavrhnutiahodné osobné motívy spáchania uvedeného trestného činu (https://www.hlavnespravy.sk/hlina-zverejnil-teoriu-preco-prisiel-matovic-napadom-niekolkotyzdnovy-black-out-krajiny/2107012):

„Podľa Hlinu predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič potrebuje priniesť ´niečo epickejšie´ ako Pellegrini. „Ak neprinesie niečo epické, bude to P. Pellegrini, ktorý dosiahne silnejší zápis v mozgu nášho občana, že to bol on, kto v začiatkoch epidémie promptne skoro všetko pozatváral a pomohlo to tomu, že Slovensko doposiaľ vcelku dobre zvláda koronavírus.“

Igor Matovič ostáva servismenom v bitke, v ktorej do útoku zavelil Pellegríni. A to presvietenie Igor Matovič neznesie. Nemôžete mu zobrať show. Strhnúť svetlá na seba malo zintenzívnenie a vyšší počet testovania. Zatiaľ k nemu neprišlo. Aj keby prišlo, stále by to však emočne bolo málo.“ Hlina tvrdí, že práve kvôli tomu prišiel líder OĽaNO Matovič s nápadom na niekoľkotýždňový „black-out“ krajiny. „Marketing vždy a všade. Koaliční partneri sa musia naučiť aj jednu vec týkajúcu sa spolupráce s Igorom Matovičom. Najväčším problémom akéhokoľvek nápadu bude to, že ho nevymyslel alebo neoznámil Igor Matovič.“

 

D. Podľa nasledujúceho verejne dostupného svedectva osoby dobre poznajúcej konanie a motívy pána Matoviča sa s vysokou pravdepodobnosťou zdá, že svoje cítenie s občanmi Slovenska len predstiera a zavádza ich, ak ich udržiava v omyle, že za nedozerné škody, ktoré by svojou osobnou iniciatívou spôsobil, budú všetci odškodnení. Je to absurdné tvrdenie, ak si uvedomíme, že osoba Igor Matovič nie je z titulu svojho úradu schopná zabezpečiť ani len dôstojný pobyt osôb podliehajúcich povinnej štátnej karanténe (svedectiev získate desiatky, až stovky). O toto sa nestará, ale exhibíciu v podobe ním vynúteného „black-out-u“ venoval nadmernú energiu a čas s nedoziernymi následkami na obyvateľstvo. Motívy konania tejto osoby naznačuje toto svedectvo: „Bývalá poslankyňa za OĽANO Ritomská: Matovič je psychopat“: https://www.youtube.com/watch?v=oHGwLP_YmGw .

 

Ukážka z knihy Koronavírus ako terorizmus, vydanej v limitovanom náklade v spolupráci s internetovým rádiom InfoVojna.sk.

Slovensko – raj kajúcnikov

22.03.2023

Žijeme šialenú dobu. Šialenec ovládol túto krajinu. Mal šialený plán. A prvou obeťou tohto plánu sa stal nevinný generál Milan Lučanský. Nemohlo by sa to stať, keby šialenec nemal bezcharakterných pomocníkov – v prvom rade brutálneho vyšetrovateľa Čurillu a jeho Apačov, sudkyňu Záleskú, doposiaľ neznámych vykonávateľov vo väzobnej väznici v Prešove vedených [...]

Záhady a nové dôkazy k vraždám Kuciaka so snúbenicou i generála Lučanského! ?

20.03.2023

Vo 4. časti mojej internetovej TV relácie „Na moment, blogeri“ sme sa s blogerom Ivanom Štubňom zamýšľali nad tým, že ani s odstupom rokov nie sú jasní objednávatelia smrti dvoch mladých ľudí a ani páchatelia smrti nevinného generála Lučanského pod ochranou zločinnej Matovičovej selfie-vlády plagiátorov. Vychádzali sme z blogerovho článku s nadpisom „Úmrtie [...]

Mazák je vzorný koaličný Mazánek!

13.03.2023

Mazánek je známa postava triedneho šplhúňa v českej študentskej komédii z roku 1939, ale aj obecne v českom jazyku predstavuje šplhúňa, čo sa úlisne vnucuje momentálne mocným. Na to je Prof. JUDr., Ján Mazák, PhD. ako stvorený. Píšem o tom v mojej najnovšej knihe „Slovensko – raj KAJÚCNIkov“ s podtitulom „Spravodlivosť podľa Matoviča“, kde konštatujem: [...]

lesopark

V bratislavskom Lesoparku dole nohu z plynu, platí zóna 30

22.03.2023 09:52

Ide o ďalšie opatrenie na zvýšenie komfortu pre návštevníkov, peších i cyklistov.

NAKA

Akcia Chikara 2: NAKA obvinila aj policajného funkcionára

22.03.2023 08:07

Národná kriminálna agentúra zasahuje v súvislosti s drogovým biznisom.

An AH-1Z Viper with Marine Light Attack Helicopter Squadron (HMLA) 267, 3rd Marine Aircraft Wing, fires an AGM-114 Hellfire missile at Range 176, Okinawa, Japan, Feb. 14, 2017. HMLA 267 conducted a

Naď: USA ponúkajú za migy pre Ukrajinu 12 vrtuľníkov Viper

22.03.2023 07:43

O ponuke bude po odovzdaní migov a časti systému protivzdušnej obrany Kub rozhodovať vláda.

požiar, internát, košice

V Košiciach horel internát, evakuovali 200 ľudí

22.03.2023 07:38

K požiaru v internátnej izbe v areáli univerzity došlo popoludní za doposiaľ presne nezistených okolností.

gumurin

Ako to vidím

Štatistiky blogu

Počet článkov: 719
Celková čítanosť: 5908374x
Priemerná čítanosť článkov: 8217x

Autor blogu

Archív

Odkazy